top of page

กฎจรรยาบรรณ
UNICORN
BUSINESS CORPORATION

กฎจรรยาบรรณเงื่อนไขในการเป็นนักธุรกิจยูนิคอร์น

 1. จงปฏิบัติตนต่อผู้อื่นดังเช่นที่ ตนเองปรารถนาให้ผู้อื่นปฎิบัติต่อตนเอง สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจยูนิคอร์น ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณ ระเบียบ ประกาศหรือ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัท อย่างเคร่งครัด

  2. ไม่ให้การแนะนำหรือสปอนเซอร์แก่ผู้ที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่สมัครเป็นนักธุรกิจยูนิคอร์น จะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ (ผู้เยาว์) โดยผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอม จากผู้ปกครองด้วย นักธุรกิจยูนิคอร์นจึงจะสามารถให้การสปอนเซอร์ได้เนื่องจากผู้เยาว์เมื่อ เป็นนัก ธุรกิจยูนิคอร์นแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามกฎ จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบด้านการเงิน เป็นต้น

  3. ไม่พูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจยูนิคอร์น ต้องแสดงแผนธุรกิจของยูนิคอร์น อย่างชัดเจน ธุรกิจยูนิคอร์น มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้าง ผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การทำงานด้วยความอุตสาหะและมีมานะพากเพียร

  4. ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัดราคา เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจยูนิคอร์นท่านอื่นๆ โดยไม่เป็นธรรม นักธุรกิจยูนิคอร์นต้องไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัดราคาโดยต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์นให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่ยูนิคอร์นกำหนด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์น ล้วนมีคุณภาพ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์จึงมีความเหมาะสม และเป็นราคาที่ยุติธรรมแล้ว นอกจากนี้ในฐานะนักธุรกิจยูนิคอร์นเท่ากับว่าท่านได้ขายทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า ในเวลาเดียวกัน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตัดราคานอกจากจะส่งผลต่อกำไรที่ท่านในฐานะนัก ธุรกิจยูนิคอร์น ควรจะได้รับแล้ว ยังเป็นการทำลาย ภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจยูนิคอร์น โดยส่วนรวมให้ต้องมัวหมองและการกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามครรลองอย่างถูกต้องยุติธรรมอีกด้วย

  5. ไม่พูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์น ตามวิธีการที่ได้รับรองจากยูนิคอร์นอย่างถูกต้องนอกจากนี้ต้องกล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อ ส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์เท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองจะทำให้สมาชิกและลูกค้า เชื่อถือ และได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกและลูกค้าของคุณ

  6. ไม่ทอดทิ้งสมาชิกและลูกค้าไว้เบื้องหลัง ต้องให้บริการแก่สมาชิกและความรับผิดชอบอย่างเป็นประจำเสมอสมาชิกและลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์เป็นสมบัติอันล้ำค่า ดังนั้นจงกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาอย่างต่อเนื่องแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณจำหน่ายให้พวกเขาอยู่เสมอ พยายามให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึ่งพอใจให้กับสมาชิกและลูกค้า

  7. ไม่ให้การแนะนำหรือสปอนเซอร์จนกว่าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบ เมื่อคุณให้การสปอนเซอร์แก่ผู้มุ่งหวังแล้วคุณจะต้องให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และชี้แนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจยูนิคอร์นในองค์กรของคุณ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการดำเนิน ธุรกิจยูนิคอร์นอย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ดีสิทธิในการให้การสปอนเซอร์แก่ผู้อื่นนั้น ให้หมายความรวมถึง หน้าที่ที่คุณจะต้องให้การฝึกอบรม และการจัดประชุมเพื่อสร้างเสริมกำลังใจ รวมทั้งแนะนำแหล่งรายได้ที่ถูกต้อง แก่นักธุรกิจยูนิคอร์น ว่ารายได้ธุรกิจยูนิคอร์นต้อง มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าเท่านั้น

  8. ไม่พยายามเปลี่ยนหรือชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายการสปอนเซอร์ จงเคารพต่อการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์แต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในแผนธุรกิจของยูนิคอร์น การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาตนั้นมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจยูนิคอร์นทุกคน

  9. ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของยูนิคอร์น หรือชักชวนให้นักธุรกิจยูนิคอร์น ไปทำธุรกิจ เครือข่ายอื่น องค์กรนักธุรกิจยูนิคอร์นก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท ยูนิคอร์น บิซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนักธุรกิจยูนิคอร์นซึ่งร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ นักธุรกิจยูนิคอร์นต้องไม่อาศัย เครือข่ายของธุรกิจยูนิคอร์นเป็นแหล่งจำหน่ายหรือชักชวนไปทำเครือข่ายอื่นๆ ที่มิใช่ของยูนิคอร์นต้องมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันความพึงพอใจให้กับสมาชิกและลูกค้าอย่างเต็มที่อีกทั้งนักธุรกิยูนิคอร์นจะต้องไม่ช่วงชิง หรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจยูนิคอร์นคนอื่นๆในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของยูนิคอร์นที่ได้รับอนุญาตแล้ว หรือชักชวนให้นักธุรกิจยูนิคอร์นไปทำเครือข่ายอื่นเพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ขาดหลักประกันอันแน่นอนและไร้เหตุผลต่อนักธุรกิจยูนิคอร์นคนอื่นๆ

  10. ไม่สั่งซื้อหรือจัดมอบผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์นให้กับนักธุรกิจยูนิคอร์น หรือสมาชิกในสายการสปอนเซอร์อื่น นักธุรกิจยูนิคอร์นควรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้สปอนเซอร์ หรือนักธุรกิจแพคเกจ Mobile หรือ Showroom เท่านั้น การคำนวณยอดพีวี (PV) ควรจะเป็นยอดที่ส่งขึ้นยังอัพไลน์ในสายการสปอนเซอร์ของคุณ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจยูนิคอร์นที่เป็นดาว์นไลน์ในสายการสปอนเซอร์ของคุณเองเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ความขัดแย้ง ระหว่างองค์กรนักธุรกิจยูนิคอร์น

  11. แจงยอดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับแจง การแจงยอดต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับแจง และข้อมูลในการแจงยอดต้องเป็นความจริง การแจงยอดให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือแจงยอดไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อจริงผู้ได้รับการแจงยอดสามารถร้องเรียนมายังบริษัทฯ ว่าได้รับความเสียหายจากการแจงยอดนั้นจริง สำหรับผู้แจงยอดให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นถือ เป็นความผิดอย่างร้ายแรงอาจได้รับโทษตามกฎจรรยาบรรณของบริษัท

  12. ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์นแบบเคาะประตูบ้าน จงสร้างธุรกิจของคุณจากกลุ่มคนที่คุณรู้จักอยู่แล้ว และการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจยูนิคอร์นเป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์น ด้วยการเคาะประตูบ้าน หรือการเที่ยวชัก ชวนบุคคลทั่วไป หรือการส่งข้อมูลเกินจริงทางสื่อสาธารณะ เช่น สื่อออนไลน์ เคเบิ้ลทีวี วิทยุกระจายเสียง หรือไปรษณีย์ ฯลฯ อันจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของนักธุรกิจมืออาชีพของยูนิคอร์น  และยูนิคอร์นไม่สนับสนุนต่อการกระทำดังกล่าวนี้ด้วย

  13. ไม่จำหน่ายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์นในร้านค้าขายปลีก ต้องให้บริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่สมาชิกและลูกค้าของคุณ ธุรกิจยูนิคอร์นเป็นธุรกิจขายตรง การขายผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์นตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ยูนิคอร์นในร้านค้าขายปลีก งานแสดงสินค้า หรือ นิทรรศการต่างๆ จะทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในหมู่นักธุรกิจยูนิคอร์น และเป็นการฝ่าฝืนกฎหรือระเบียบของบริษัทฯ

  14. ไม่สร้างความกดดันในการขาย ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลพึ่งดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อม การใช้เทคนิค สร้างความกดดันในการขายกลับจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในฐานะนักธุรกิจยูนิคอร์นและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจยูนิคอร์นทั้งหมด แต่ละคนล้วนมีแผนการส่วนตัวในชีวิตของตนและพึงเข้าใจว่ามิใช่ทุกคนไปที่ ต้องการเข้า ร่วมเป็นนักธุรกิจยูนิคอร์น

  15. ไม่กักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุน ผลิตภัณฑ์ การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้องคุณควรจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์ ที่คุณเก็บสต็อคสำรองไว้ในแต่ละเดือน รวมทั้ง ไม่ควรบังคับ ให้นักธุรกิจยูนิคอร์นในองค์กรของคุณเก็บสต็อคผลิตภัณฑ์ มากกว่าจำนวนที่เขาขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าว จะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบพีระมิดที่ผิดกฎหมาย

  16. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และภาพถ่ายของยูนิคอร์น ต้องขออนุญาตจากยูนิคอร์นก่อนการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และภาพถ่ายของยูนิคอร์น การปกป้องชื่อ ทางการค้า และเครื่องหมายการค้า ของยูนิคอร์นเป็นเรื่องสำคัญมาก ยูนิคอร์นห้ามมิให้มีการผลิตและจำหน่ายเทปหรืออุปกรณ์ ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆในองค์กรนักธุรกิจในนามของยูนิคอร์น หากยูนิคอร์นสูญเสียสิทธิในเรื่องดังกล่าว บริษัทอื่นๆก็สามารถที่ จะผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อของยูนิคอร์น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนและความเสียหายอันไม่สามารถแก้ไขได้แก่องค์กร ธุรกิจของนักธุรกิจยูนิคอร์นทุกคน

  17.นักธุรกิจบริษัทฯ จะต้องไม่สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นเพื่อละเมิดข้อตกลง หรือจูงใจให้ละเมิดข้อตกลง หรือจูงใจ หรือพยายามจูงใจ หรือพยายามจูงใจ  นักธุรกิจบริษัทฯ  คนอื่นให้ละเมิดระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายธุรกิจบริษัทฯ  กิจกรรมดังกล่าวใดๆ ให้ถือเป็นการผิดระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายของบริษัทฯ

  18.ในกรณีที่มีความพยามหลีกเลี่ยง หรือกระทำการเป็นปฏิปักษ์ ต่อ เจตนารมณ์ของระเบียบปฏิบัตินี้ บริษัทฯ  มีอำนาจกระทำการใดๆตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ นักธุรกิจบริษัทฯ  ปฏิบัติตามระเบียบ ทั้งนี้  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงไม่วาเวลาใดๆ และโดยทันทีหากพบว่า นักธุรกิจบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเท็จ ในการสมัครหรือ นักธุรกิจบริษัทฯ  ได้รับการตอบรับอนุญาตให้เป็น  นักธุรกิจ บริษัทฯ  โดยขัดต่อระเบียบเหล่านี้ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการอนุญาตอาจทำให้แผน ธุรกิจบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

  19.เมื่อบริษัทฯ   เชื่อว่ามีการละเมิดระเบียบหรือนโยบาย ธุรกิจ บริษัทฯ  เกิดขึ้น หรือถูกขู่ว่าจะเกิดขึ้น บริษัทฯ  มีสิทธิ์สอบสวนกิจกรรมของ นักธุรกิจบริษัทฯ  ที่มีปัญหา มีสิทธิ์เริ่มทำการสอบสวนด้วยตนเองหรือเมื่อถูกร้องขอจาก   นักธุรกิจบริษัทฯ   อื่นซึ่งได้ส่งคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ

 20. ในการดำเนินธุรกิจนักธุรกิจยูนิคอร์นทุกท่าน  E- cash และ E-Autoship ในหน้าระบบการทำธุรกิจ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยประการทั้งปวง

 21. ณ วันที่ ได้รับรหัสสมาชิกเพื่อเข้าดำเนินธุรกิจ และ ทำการ KYC ถือว่าเป็นนักธุรกิจยูนิคอร์นอย่างสมบูรณ์ และจะถือปฏิบัติกฎจรรยาบรรณของทางบริษัทยูนิคอร์นฯ อย่างสมบูรณ์

22. หากผิดกฎจรรยาบรรณของบริษัทยูนิคอร์นฯ แม้แต่ ข้อใดข้อหนึ่ง จะยินดียอมรับการตัดสินและบทลงโทษของกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 23. หากวัน ณ ผิดกฎจรรยาบรรณ ทรัพย์สินที่อยู่ในระบบของรหัสสมาชิกนั้นๆ ทางบริษัทยูนิคอร์น บิซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถดำเนินการยุติสมาชิกภาพ โดยไม่ชดใช้ทุกกรณี

การร้องเรียน

การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ

                  การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ ของนักธุรกิจยูนิคอร์นใดๆก็ตาม ผู้ร้องเรียนต้องแจ้ง รหัสประจำตัว นักธุรกิจของตน พร้อมทั้ง ลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง หากจดหมายร้องเรียนที่มิได้มีการลงชี่อของผู้ร้องเรียน การร้องเรียนนั้น  จะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัทแต่อย่างใด

                   หลังจากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากนักธุรกิจบริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อบริษัท ภายในระยะเวลาตามที่บริษัท เห็นสมควร โดยการชี้แจงดังกล่าวผู้ถูกร้องเรียนอาจชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ ชี้แจงด้วยตัวเองแล้ว แต่กรณีหากผู้ที่ถูกร้องเรียนเพิกเฉยมิได้ชี้แจงข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถูกร้องเรียนโต้แย้ง และยอมรับผิดตามข้อร้องเรียนนั้นทั้งสิ้น

การกระทำของนักธุรกิจยูนิคอร์นที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ

  1. นักธุรกิจยูนิคอร์นฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

  2. นักธุรกิจยูนิคอร์นได้กระทำการอัน เป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ

  3. นักธุรกิจยูนิคอร์นกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ

  4. นักธุรกิจยูนิคอร์น กระทำการโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นการทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจยูนิคอร์น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการหรือทำความเสียหายแก่องค์กรนักธุรกิจยูนิคอร์นโดยรวม

  5. นักธุรกิจยูนิคอร์นปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจยูนิคอร์น หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทไม่ตรงกับความเป็นจริงปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารโดยการปลอมแปลงหรือการนำเอกสารของบุคคลอื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอม ตลอดจนแสดงข้อ ความอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผู้อื่นแล้วแต่กรณี จนนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท และองค์กรนักธุรกิจยูนิคอร์นโดยรวม

มาตรการลงโทษ

  1. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

  2. งดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง

  3. ระงับการเข้าระบบนักธุรกิจ และการซื้อสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

  4. ตัดสิทธิการประกาศเกียรติคุณ หรือสิทธิการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

  5. งดการรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล

  6. การงดรับเชิญเข้าร่วมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

  7. งดการต่ออายุสมาชิกภาพ

  8. การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจยูนิคอร์น

  9. ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งอาจจะมีขึ้นเพราะเหตุที่ผิดกฎจรรยาบรรณ

  10. มาตรการลงโทษอื่นๆที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง เช่น สัญญาการซื้อสินค้าในกลุ่ม Basic Product ตามราคาควบคุมบริษัทฯ เป็นต้น

 11. ในกรณีที่ละเมิดและฝ่าฝืนกฎระเบียบจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง บริษัทฯมีอำนาจกระทำการตัดสินการยกเลิกสมาชิกภาพทันที

      อนึ่ง หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดแจ้ง และมีความรุนแรงอันจะส่งผลในมุมกว้าง หรือสร้างความ เดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่มิอาจประเมินค่าได้ บริษัทฯ จะระงับการดำเนินธุรกิจหรือการทำธุรกิจกรรมของนักธุรกิจยูนิคอร์นที่กระทำการ และรวมถึงองค์กรธุรกิจยูนิคอร์นที่ร่วมขบวนการ หรือให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าวตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทำความผิดนั้นทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

      ทั้งนี้ การแก้ไขกฎจรรยาบรรณ การร้องเรียนและมาตรการลงโทษใหม่มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

กฎระเบียบ จรรยาบรรณ ประกาศใช้ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

bottom of page